„Vaikystės sodas“

Pagalbos
vaikui centras

„Vaikystės sodas“
Kontaktai
„Vaikystės sodas“

Visi įrašai

Dėl tikrovės neatitinkančios ir dalykinę Karalienės Mortos mokyklos reputaciją pažeidžiančios informacijos
2018 08 22

Viešoje erdvėje pasirodė ir toliau eskaluojama UAB “Karalienės Mortos mokykla” dalykinę reputaciją menkinanti ir tikrovės neatitinkanti informacija. Tendencingai iškraipant informaciją ir sugretinant nebeaktualius ir nelygiareikšmius duomenis, siekiama skleisti gandus ir bandoma formuoti nuomonę, kad verslas veikia neetiškai.  

Esame skaidri, atsakinga, jaunąją Lietuvos kartą ugdanti organizacija. Esame pagarbūs ir tolerantiški kitų nuomonei, tačiau netoleruojame neteisybės ir manipuliavimo. 

UAB „Karalienės mortos mokykla” atstovaujantis teisininkas paruošė pretenziją Skirmantui Malinauskui, kuris savo straipsniuose ir pasisakymuose tiksliškai manipuliuoja duomenimis siekdamas formuoti neigiamą nuomonę apie mokyklą.

Dalijamės pretenzijos teksto kopija:

DĖL TIKROVĖS NEATITINKANČIOS IR DALYKINĘ REPUTACIJĄ PAŽEIDŽIANČIOS INFORMACIJOS

2018-08-22, Vilnius

 

Gerbiamas p. S. Malinauskai,

 

Advokatas Justinas Borevičius atstovauja UAB Karalienės Mortos mokyklai, kodas 303033784. Atstovavimo sutartis pridedama.

Šiuo raštu kreipiamės į Jus dėl 2018-08-16 11:00 val. interneto svetainėje www.delfi.lt paskelbtame straipsnyje „Skirmantas Malinauskas. Apie Gabrielių ir „Maximą“ (toliau – Straipsnis) paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos, kuria yra daroma žala UAB Karalienės Mortos mokykla priklausančių ugdymo įstaigų dalykinei reputacijai.

Straipsnyje buvo paskelbti tikrovės neatitinkantys, UAB Karalienės Mortos mokykla verslo dalykinei reputacijai darantys žalą teiginiai, tendencingai iškreipiama informacija, sugretinant ir lyginant Straipsnio rengimo metu jau nebeaktualius ir nelygiareikšmius duomenis, o būtent:

  • rengiant Straipsnį, publikuotą 2018-08-16, naudojami „Sodros“ 2017 m. sausio ir visų 2017 m. duomenys apie vidutinį UAB Karalienės Mortos mokykla darbuotojams mokamą atlyginimą, nors viešai prieinami ir vėlesnio laikotarpio duomenys, kurie absoliučiai paneigia teiginius, kad neva „vidutiniškai 2017 m. UAB Karalienės Mortos mokykla darbuotojai uždirbo 670,14 eurų „ant popieriaus“ arba apie 510 eurų „į rankas““. Kaip matyti iš viešai prieinamos informacijos, skelbiamos tiek www.atvira.sodra.lt, tiek www.rekvizitai.vz.lt (prašome žiūrėti pridedamus dokumentus) net ir vertinant visiems UAB Karalienės Mortos mokykla darbuotojams (t.y. įskaitant ir pagalbiniams darbuotojams, darbuotojams, kurie dirba ne pilnu etatu) mokamus atlyginimus, jų vidurkis 2018 m. vienam darbuotojui sudaro daugiau nei 800 eurų (bruto), ir jie yra ženkliai didesni už vidutinį darbo užmokestį mokamą analogiškų įmonių darbuotojams. Todėl Straipsnyje pasirinkti palyginimui 2017 m. sausio mėnesio duomenys, kai buvo galima gauti 2018 m. birželio mėnesio duomenis, rodo tendencingai iškreipiamą informaciją;

  • rengiant Straipsnį nebuvo išanalizuoti visi viešai prieinami duomenys, nebuvo kreipiamasi ar tikrinama informaciją, siekiant pateikti aktualią informaciją ir teisingus duomenis skaitytojui. Kaip minėta aukščiau, jau vien vadovaujantis viešai prieinamais aktualaus laikotarpio duomenimis matyti, kad darbuotojams mokamo atlyginimo vidurkis yra kur kas didesnis, nei nurodoma Straipsnyje. Taip pat pabrėžtina, kad šis skaičius apima ne tik mokytojus bet ir visus kitus darbuotojus. Tuo tarpu mokytojams mokamas atlyginimas yra ne mažesnis nei 1000 eurų (bruto), t.y. 2 kartus daugiau nei Jūsų pateikiami duomenys apie vidutinį mokytojams mokamą šalyje atlyginimą. Tačiau net nebuvo bandoma lyginti vienodus dalykus ar gauti duomenis apie pedagogų darbo užmokestį iš UAB Karalienės Mortos mokykla;

  • Straipsnyje tendencingai iškreipiama informacija, gretinant ir lyginant duomenis, apie vidutinį mokytojams mokamą šalyje atlyginimą, jį sugretinant su vidutiniu UAB „Karalienės Mortos mokykla“ visiems darbuotojams (ne tik mokytojams) mokamo atlyginimo vidurkiu („Vidutiniškai 2017 m. UAB Karalienės Mortos mokykla darbuotojai uždirbo 670,14 eurų „ant popieriaus“ arba apie 510 eurų „į rankas“. Taip, tai ne tik mokytojų atlyginimai. <…> bet faktas kaip blynas – atlyginimų vidurkis tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančiose privačiose G. Landsbergio šeimos mokyklose yra būtent toks. Ir kitas faktas. 2017 m. spalio Švietimo ir mokslo ministerija pranešė, kad vidutinis mokytojų atlyginimas tuo metu šalyje buvo 520 eurų į „rankas“. Į šį vidurkį patenka ir provincijos mokytojai, ir mokytojai, kurie dirba nepilnu krūviu“). Kadangi esate asmuo, kuris turi ilgametę žurnalistinės veiklos patirtį, puikiai suvokiate, kad nelygiareikšmių duomenų lyginimas (t.y. visų UAB Karalienės Mortos mokykla darbuotojų vidutinio atlyginimo ir tik mokytojų vidutinio atlyginimo valstybinėse mokyklose) visiškai neatitinka tikrovės ir todėl daro žalą UAB Karalienės Mortos mokykla dalykinei reputacijai;

  • Juo labiau, Straipsnyje pateikiami teiginiai, formuojantys neigiamą požiūrį į UAB Karalienės Mortos mokykla, jos vadovės Austėjos Landsbergienės šeimą, naudojant tokius žodžių junginius kaip „aiškus dviveidiškumas“. Šie subjektyvaus pobūdžio žodžių junginiai yra pateikiami kartu su tendencingai iškreipiama informacija apie pelną, kurį UAB Karalienės Mortos mokykla neva uždirba vadovės vyrui. Tokie nepagrįsti teiginiai yra paremti būtent aukščiau nurodytais teiginiais apie UAB Karalienės Mortos mokykla mokymo įstaigose mokamą atlyginimo vidurkį, kuris yra palygintas tikslingai iškreipiant jau aukščiau nurodytus duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad skirtingai nei subjektyvaus pobūdžio žodžių junginiai, tokie kaip „aiškus dviveidiškumas“, duomenys apie vidutinį darbo užmokestį UAB Karalienės Mortos mokykla ir vadovės vyrui neva uždirbamą pelną Straipsnyje jau yra pateikiami kaip objektyvūs faktai. 

Manome, kad visi aukščiau pateikti teiginiai yra klaidinantys skaitytoją, neatitinkantys tikrovės ir daro žalą UAB Karalienės Mortos mokykla dalykinei reputacijai. Tokiais nepagrįstais ir tikrovės neatitinkančiais teiginiais, kurie, be kita ko, yra pateikiami kaip neabejotini faktai, UAB Karalienės Mortos mokykla veikla pristatoma visuomenei ypač neigiamai, kaip nesąžininga, neetiška ir neadekvati.

 

Mums žinoma tai, kad iki pradėjimo eiti pareigas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, užsiėmėte žurnalistine veikla. Pastarasis faktas patvirtina, kad esate susipažinęs tiek su Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, tiek Visuomenės informavimo įstatyme ir Visuomenės informavimo etikos kodekse keliamais reikalavimais informacijos sklaidai per visuomenės informavimo priemones. Taip pat ir dėl šios priežasties Jūsų pateikta informacija privalėjo atitikti šiuose dokumentuose keliamus informacijos objektyvumo, informacijos nešališkumo ir tikslumo reikalavimus, atitikti tikrovę bei negalėjo (ir neturėjo) būti iškreipta, o dėl atitinkamos Jums klausimus keliančios informacijos Jūs turėjote atlikti tyrimą ir išanalizuoti tiek viešai skelbiamus duomenis, tiek pasiteirauti šios informacijos iš UAB Karalienės Mortos mokykla ir iš trečiųjų asmenų.

 

Viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai bei žurnalistai, formuodami viešąją nuomonę, vykdo ypač svarbią informacijos sklaidos funkciją, todėl jie turi griežtai laikytis nusistovėjusių įstatymuose nustatytų viešosios informacijos sklaidos reikalavimų ir gerbti bei nepažeisti kitų asmenų teisių. Juo labiau, bet kokie fiziniai asmenys (ne tik viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ir žurnalistai) negali skleisti tikrovės neatitinkančios ir trečiųjų asmenų garbę ir orumą (dalykinę reputaciją) pažeidžiančios informacijos, kadangi tokiu būdu yra akivaizdžiai pažeidžiamos šių asmenų teisės ir teisėti interesai.

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 str., Visuomenės informavimo įstatymo 13 ir 15 str. bei atitinkamomis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatomis, prašome:

  • Užtikrinti, kad ateityje ši ir kita tikrovės neatitinkanti bei UAB Karalienės Mortos mokykla dalykinę reputaciją pažeidžianti informacija nebūtų skleidžiama interneto svetainėje www.delfi.lt bei bet kuriomis kitomis visuomenės informavimo priemonėmis.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums nesilaikant šio prašymo, UAB Karalienės Mortos mokykla bus priversta savo teises ginti teisės aktuose numatyta tvarka ir priemonėmis, įskaitant reikalavimą Jus įpareigoti paneigti tikrovės neatitinkančius teiginius.

 

Pagarbiai,

UAB Karalienės Mortos mokykla atstovas

Advokatas Justinas Borevičius